سایر فصل های راهنما

مقدمه راهنمای WAP

«انجمن جهانی حمایت از حیوانات» (WSPA) (که در حال حاضر WAP یا World Animal Protection نامیده می شود) در سال…

» بیشتر بخوانید

حفظ انگيزه

فصل بیست و هفت کتاب راهنمای «انجمن جهانی حمایت از حیوانات» به حفظ انگیزه اختصاص دارد. ١ـ مقدمه ٢ـ عوامل…

» بیشتر بخوانید

یادگیری مداوم

فصل بیست و شش کتاب راهنمای «انجمن جهانی حمایت از حیوانات» به یادگیری مداوم اختصاص دارد. به دلیل این که…

» بیشتر بخوانید

مقابله با خستگی ناشی از دلسوزی

فصل بیست و پنج کتاب راهنمای «انجمن جهانی حمایت از حیوانات» به مقابله با خستگی ناشی از دلسوزی اختصاص دارد.…

» بیشتر بخوانید

کنترل استرس

فصل بیست و چهار کتاب راهنمای «انجمن جهانی حمایت از حیوانات» به کنترل استرس اختصاص دارد. بسیاری از استرس های…

» بیشتر بخوانید

معرفی

فصل بیست و سه کتاب راهنمای «انجمن جهانی حمایت از حیوانات» به معرفی کردن خود اختصاص دارد. معرفی کردنِ خود،…

» بیشتر بخوانید

نشست‌های مؤثر

فصل بیست و دو کتاب راهنمای «انجمن جهانی حمایت از حیوانات» به نشست های موثر اختصاص دارد.  جلسات سازنده و…

» بیشتر بخوانید

مدیریت زمان

فصل بیست و یک کتاب راهنمای «انجمن جهانی حمایت از حیوانات» به مدیریت زمان اختصاص دارد. استفادۀ مؤثر از زمان…

» بیشتر بخوانید

تشکیل گروه

فصل بیستم کتاب راهنمای «انجمن جهانی حمایت از حیوانات» به تشکیل گروه اختصاص دارد.  برای استفادۀ مؤثرتر از کارايی گروه‌ها در…

» بیشتر بخوانید

رهبری

فصل نوزدهم کتاب راهنمای «انجمن جهانی حمایت از حیوانات» به رهبری اختصاص دارد.  رهبری به معنای داشتن يک شخصيت مغناطیسی…

» بیشتر بخوانید
دکمه بازگشت به بالا